THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG MẠNH HOÀNG QUAY TRÚNG ACC LQ 68 TƯỚNG/50 SKIN CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #9515 Với Giá 800.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , Qúach Nguyễn đã mua Tài khoản RANDOM #9914 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Nguyễn Văn Minh đã mua Tài khoản PUBG #10013 Với Giá 150.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #10014 Với Giá 150.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Phuc Nguyen đã mua Tài khoản LQM #10032 Với Giá 300.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Nguyễn Khanh đã mua Tài khoản PUBG #8912 Với Giá 1.200.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Một Cái Tên đã mua Tài khoản PUBG #10056 Với Giá 300.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Trần Như Băng đã mua Tài khoản RANDOM #8417 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Trần Như Băng đã mua Tài khoản RANDOM #9922 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Nhân Lê đã mua Tài khoản PUBG #10020 Với Giá 250.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOM #9299 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOM #9909 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #10081 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #10080 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Hieu Nguyen đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #10077 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 9 giờ trước ,