THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG MẠNH HOÀNG QUAY TRÚNG ACC LQ 68 TƯỚNG/50 SKIN CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Kiều Dương đã mua Tài khoản PUBG #11292 Với Giá 150.000đ - Cách Đây 3 giờ trước , PhạmTrần Anhquân đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11271 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Phạm Hồng Thuyên đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11311 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Phạm Hồng Thuyên đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11321 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Phạm Hồng Thuyên đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11308 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 5 giờ trước , Phan Thanh đã mua Tài khoản RANDOM #8727 Với Giá 90.000đ - Cách Đây 6 giờ trước , Khánh Su đã mua Tài khoản PUBG #11209 Với Giá 200.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Phan Thanh đã mua Tài khoản LQM #11113 Với Giá 800.000đ - Cách Đây 7 giờ trước , Thái Đặng đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11305 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Thái Đặng đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11309 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 8 giờ trước , Truong Le đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11307 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Điệp SoBer đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11326 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 9 giờ trước , Thái Đặng đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11306 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 10 giờ trước , Điệp SoBer đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11328 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 10 giờ trước , Điệp SoBer đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #11310 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 11 giờ trước ,