THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG MẠNH HOÀNG QUAY TRÚNG ACC LQ 68 TƯỚNG/50 SKIN CHỈ VỚI 9K TẠI VÒNG QUAY MAY MẮN
Không Biết đã mua Tài khoản PUBG #14010 Với Giá 400.000đ - Cách Đây 46 phút trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #14071 Với Giá 170.000đ - Cách Đây 1 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #14042 Với Giá 900.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Ngô Viết Phước đã mua Tài khoản PUBG #14073 Với Giá 170.000đ - Cách Đây 4 giờ trước , Duc Tran Nhu đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14070 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 12 giờ trước , Duc Tran Nhu đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14066 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 14 giờ trước , Duc Tran Nhu đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14064 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 15 giờ trước , Duc Tran Nhu đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14068 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 16 giờ trước , Nguyễn Văn Minh đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #14069 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 17 giờ trước , Bảo Việt đã mua Tài khoản RANDOM #13453 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Bảo Việt đã mua Tài khoản RANDOM #13467 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Trịnh Tùng đã mua Tài khoản PUBG #14043 Với Giá 600.000đ - Cách Đây 18 giờ trước , Tuấn Cơm đã mua Tài khoản RANDOMPUBG #13857 Với Giá 9.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Tài Ngô Văn đã mua Tài khoản LQM #13978 Với Giá 2.000.000đ - Cách Đây 19 giờ trước , Lương Tâm đã mua Tài khoản RANDOMTC #8079 Với Giá 50.000đ - Cách Đây 19 giờ trước ,